Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Rozbehni.to, s.r.o.

Článok I
Základné a všeobecné ustanovenia
 

  1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa Rozbehni.to a príjemcu elektronických služieb. 

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy oposkytovaní elektronických služieb. 

  1. Poskytovateľom elektronických služieb je spoločnosť Rozbehni.to, s. r. o., so sídlom: Kopčianska 89, 851 01  Bratislava, IČO : 51 762 684, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 129158/B (ďalej len ako „poskytovateľ Rozbehni.to“). 

  1. Príjemcom elektronických služieb, resp. objednávateľom elektronických služieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva elektronické služby výhradne na podnikanie (ďalej len ako „objednávateľ“). 

  1. Elektronické služby sú službami poskytovanými prostredníctvom webového portálu www.rozbehni.to (ďalej len ako webový portál), ktorého prevádzkovateľom je poskytovateľ elektronických služieb (ďalej len ako „služby). Za služby sa považujú aj iné ako elektronické služby poskytnuté poskytovateľom elektronických služieb objednávateľovi. 

  1. Zmluvou o poskytnutí elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie služiebje uzatvorená elektronickými prostriedkami na diaľku, je uzatvorená medzi poskytovateľom a objednávateľom v súlade s Článkom II VOP. Zmluvou podľa týchto všeobecných obchodných podmienok spoločnosti je aj zmluva, ktorá sa neuzatvára na diaľku (ďalej len ako „Zmluva“). 

  1. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcie, Prievozská 32, 827 99  Bratislava. 

Článok II
Objednávka a uzavretie zmluvy 

2.1 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká momentom odoslania objednávky uskutočnenej objednávateľom prostredníctvom webového portálu www.Rozbehni.to (s výnimkou nezáväznej objednávky alebo iného nezáväzného úkonu).  

2.2 Zmluvný vzťah vzniká tiež uhradením vopred dohodnutej ceny za príslušnú službu (platí aj pre služby objednané inou formou ako cez webový portál www.Rozbehni.to t.z. pri osobnom stretnutí, formou e-mailu alebo telefonátu). Podmienkou je riadne, pravdivé a úplné vyplnenie potrebného formuláru. V prípade, že neboli všetky údaje uvedené objednávateľom správne a riadne, môže poskytovateľ považovať takúto objednávku za riadnu a platnú - v prípade, že ju objednávateľ potvrdí.  

2.3 Hlavnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom sú tieto všeobecné zmluvné podmienky platné v čase, kedy sa s nimi objednávateľ oboznámil a toto oboznámenie následne potvrdil.   

2.4 nezáväzná objednávka alebo akákoľvek iná forma kontaktovania poskytovateľa objednávatelom sa považuje iba za nezáväznú žiadosť zaslania informácii o všetkých službách poskytovaných poskytovateľom Rozbehni.to 

2.5 Uzatvorenie zmluvy medzi poskytovateľom Rozbehni.to a objednávateľom potvrdí poskytovateľ Rozbehni.to potvrdzujúcim e-mailom, v ktorom uvedie, že objednávku týmto záväzne potvrdzuje. Toto potvrdenie môže poskytovateľ Rozbehni.to vziať dodatočne späť.  

Článok III 

Zmena zmluvy 

3.1 Zmluvu uzavretú medzi poskytovateľom Rozbehni.to a objednávateľom je možné doplniť alebo zmeniť jedine elektronicky a to na základe dohody zmluvných strán.   

Článok IV 

Zrušenie zmluvy 

4.1 Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu kedykoľvek po jej zvniku – zaplatením penalizácie vo výške 20percent z celkovej ceny služby (v prípade,že poskytovateľovi Rozbehni.tovznikne škoda vyplívajúca z nasledujúcich procesov, objednávateľ ju musí poskytovateľovi Rozbehni.to uhradiť)V prípade ak poskytovateľ Rozbehni to odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť objednávateľovi prijatú sumu vrátane všetkých predmetov, ktoré od objednávateľa prijal.  

4.2 Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu jedine formou : 

emailu  

- písomne  

vždy s uvedením objednávkového čísla, ktorú ruší. 

4.3 Poskytovateľ Rozbehni.to  právo zrušiť zmluvu po jej vzniku, neprijať alebo nepotvrdiť objednávku 

a)v prípade chýbajúcich údajov, zle vyplnených údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke. Pokiaľ ani po písomnom alebo telefonickom vyzvaní poskytovateľa Rozbehni.to na ich doplnenie alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov, 

b) v prípade, ak sa ukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení uvedených v čl. 5, bod 5.5, 5.8 a 5.9 týchto Všeobecných obchodných podmienok nie je pravdivé alebo ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie služby (napr. ak jediným spoločníkom/zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným má byť právnická osoba, ktorá má iba jedného spoločníka a pod.), 

c)ak dôjde k odvolaniu súhlasu podľa čl. 10 týchto VOP. 

4.4 Poskytovateľ Rozbehni.to je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku, neprijať alebo nepotvrdiť objednávku písomnou formou (email alebo písomne). 

4.5V prípade takéhoto zrušenia zmluvy je poskytovateľ Rozbehni.to povinný vrátiť objednávateľovi uhradenú sumu za služby zníženú o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal. 

Článok V 

Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom 

 

5.1Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na webovom portáli www.rozbehni.to a doručenými e-mailom. Inštrukcie zaslané e-mailom majú v prípade pochybností prednosť. 

5.2Poskytovateľ Rozbehni.to je povinný poskytovať služby s nadštandardnou starostlivosťou a v súlade s informáciami poskytnutými objednávateľom prostredníctvom webového portálu www.rozbehni.to alebo inak (napr. telefonicky, emailom písomne). Poskytovateľ Rozbehni.to nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú. 

5.3Poskytovateľ Rozbehni.to je povinný náležite informovať o všetkých dôležitých postupoch poskytnutých služieb. Po riadnom poskytnutí služieb, je poskytovateľ Rozbehni.to povinný bezodkladne zaslať poštou alebo e-mailom duplicitnú písomnú dokumentáciu objednávateľovi, vrátane originálu živnostenského oprávnenia a výpisu z obchodného registra vprípade, že mu boli z príslušnej inštitúcie doručené. Pokiaľ sa zásielku nepodarí objednávateľovi doručiť, uloží ju poskytovateľ u seba a upovedomí o tom objednávateľa telefonicky a emailom, čím sa považuje povinnosť podľa tohto odseku za splnenú. 

5.4V prípade, že je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany objednávateľa, je objednávateľ povinný poskytnúť takúto súčinnosť bezodkladne na telefonickú alebo e-mailovú výzvu poskytovateľa Rozbehni.to, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak poskytovateľ požiada objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke. 

5.5 Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií (vrátane dokumentácii) zadaných a zaslaných prostredníctvom webového portálu alebo inak poskytnutých poskytovateľovi a vyhlasuje, že sú pravdivé a úplné. 

5.6 Ak sa vyžaduje podpis dokumentu, zaväzuje sa objednávateľ podpísať takýto dokument vlastnoručne, prípadne vlastným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pokiaľ osoba oprávnená podpísať predmetný dokument nie je totožná s objednávateľom, zaväzuje sa objednávateľ zabezpečiť vlastnoručný podpis oprávnenej (splnomocnenej) osoby. 

5.7 Na webovom portáli v kroku „kontrola“ je objednávateľ povinný ešte jeden krát skontrolovať správnosť všetkých ním zadaných údajov a : 

a) potvrdiť správnosť údajov alebo 

b) opraviť údaje vrátením sa späť na príslušný krok, vykonaním príslušnej zmeny a následným uložením zmeny a následne potvrdiť správnosť opravených údajov, v kroku „kontrola“. 

5.8 Objednávateľ vyhlasuje, že na majetok spoločníkov a konateľov nebol ukončený konkurz poprípade že návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku. 

5.9 Objednávateľ tiež vyhlasuje, že spoločníkom, konateľom ani zodpovedným zástupcom nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností. 

5.10 Spracúvanie emailovej adresy za účelom doručovania noviniek aj marketingových informácií sa vykonáva na základe súhlasu - súhlas objednávateľa sa vyžaduje iba v prípade, že ide o priamy marketing vlastných podobných služieb poskytovateľa za podmienok stanovených v § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; objednávateľ je oprávnený sa kedykoľvek odhlásiť z odberu týchto noviniek a/alebo marketingových informácií prostredníctvom emailu na adrese support@rozbehni.to 

5.11 Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena prípadne obchodného mena spoločnosti ktorej založenie alebo zmeny objednal a názov obce, v ktorej majú sídlo, v referenciách poskytovateľa (to zn. subjekty, ktoré využili služby poskytovateľa) na internete alebo v inak. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať emailom na adrese support@rozbehni.to 

5.12 Poskytovateľ Rozheni.to je oprávnený takisto poskytovať služby prostredníctvom tretej osoby. 

5.13 Objednávateľ nemá oprávnenie vykonávať bez súhlasu poskytovateľa zmeny v dokumentácii poskytnutej poskytovateľom Rozbehni.to. 

Článok VI 

Čas dodania služby 

 

6.1Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 7 pracovných dní (do tejto lehoty sa nezahŕňa čas, ktorý má daná inštitúcia/úrad na vyjadrenie). Táto lehota začína plynúť dňom doručenia kompletných a správnych informácií, dokumentov, údajov zo strany objednávateľa poskytovateľovi Rozbehni.to potrebných pre poskytnutie služby. 

6.2Dodacia lehota nie je pre poskytovateľa záväzná pokiaľ príde k nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany príslušných štátnych úradov a/alebo pokiaľ bude proces predĺžený na základe úkonu/ov príslušných štátnych úradov a/alebo pokiaľ nastanú neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré poskytovateľ nemohol vopred ovplyvniť (napr. chybne vydaný živnostenský list, chybne prepísaná adresa sídla do výpisu z obchodného registra, chýbajúci podpis na živnostenskom liste, bezdôvodne zamietnutie návrhu na zápis do obchodného registra a pod.), alebo pokiaľ dôjde k omeškaniu prípadne pochybeniu na strane objednávateľa. 

6.3 Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností. 

6.4Poskytovateľ Rozbehni.to si ďalej vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania služby objednávateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v adekvátnom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ Rozbehni.to povinný objednávateľa bezodkladne a včas informovať. V prípade ak objednávateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek peňažnej penalizácie.  

Článok 7 

Zodpovednosť 

 

7.1 Služby poskytované poskytovateľom Rozbeheni.to nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva - informácie majú iba všeobecný, sumarizačný a informatívny charakter. 

7.2Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu webového portálu Rozbehni.to. Články a blogy uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom a informácie v nich uvedené predstavujú názory autorov/pisateľov. 

7.3 Informácie, ktoré objednávateľ poskytne prostredníctvom webového portálu alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby poskytovateľa Rozbehni.to. Objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená ich ďalej poskytovať tretím osobám ani komerčne využívať v rozpore z týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. 

7.4 Objednávateľ si je vedomý, že služby sú vykonávané prevažne prostriedkami elektronickej komunikácie (online formulár, e-mail a pod.). Poskytovateľ Rozbehni.to nezodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti so zariaďovaním náležitostí v dôsledku použitia technického vybavenia poskytovateľa Rozbehni.to, hardwaru, softwaru, telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete (wifiLte..) alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát. 

7.5 Poskytovateľ Rozbehni.to nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, protiprávneho alebo nedovoleného užívania webového portálu www.rozbehni.to 

7.6 Objednávateľ si je vedomý, že poskytovanie údajov prostredníctvom webového portálu www.rozbehni.to je založené na všeobecnej skúsenosti s fungovaním registrových súdov alebo iných orgánov oprávnených na registráciu (avšak s ohľadom na autonómiu rozhodovania jednotlivých registrových súdov môžu byť pre konkrétnu registráciu požadované ďalšie dokumenty). 

7.7 Poskytovateľ Rozbehni.to nenesie žiadne dôsledky za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému (alebo iných technických zariadení) používateľov webového portálu. 

Článok 8 

Reklamácie 

 

8.1 Objednávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (support@rozbehni.to) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí. 

8.2 V prípade, ak objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom (support@rozbehni.to) alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8,00 hod do 16:00 hod a spravidla do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie. 

8.3 Okrem toho, objednávateľ môže uviesť svoj názor poskytovateľovi prostredníctvom tzv. feedback dotazníku alebo feedback emailu, ktorý poskytovateľ zasiela spravidla po poskytnutí služby. 

8.4 V prípade ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti na strane poskytovateľa, zaväzuje sa poskytovateľ vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil, vrátane súdneho poplatku a správneho poplatku. V prípadoch ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti ako na strane poskytovateľa tak aj na strane objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil, zníženú o zaplatený súdny poplatok a správny poplatok. V ostatných prípadoch nie je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu služby. 

 

Článok IX 

Služby 

 

9.1 Ku dňu vydania týchto VOP poskytovateľ Rozbehni.to poskytuje najmä (ale nie výlučne) nasledovné služby: 

a) Založenie firmy - Za podmienok stanovených zmluvou poskytovateľ Rozbehni.to administratívne uskutoční úkony smerujúce k vzniku a založeniu obchodnej spoločnosti alebo inej formy podnikatelskej osoby dostupnej v rámci ponúkaných služieb na webovom portáli Rozbehni.to, vrátane vypracovania vzorových dokumentov potrebných pre založenie a vznik spoločnosti, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a zápisu firmy do príslušného registra (ak je na takéto obstaranie a zápis od objednávateľa alebo príslušnej osoby splnomocnený - ak o to objednávateľ požiada). Konzultačné služby (podnikateľské poradenstvo) nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom vzniku firmy alebo dňom právoplatného rozhodnutia, ktoré možno považovať za rozhodnutie o odmietnutí (zamietnutí) registrácie firmy zo strany štátneho orgánu, prípadne dňom právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, ak sa týka úkonov predchádzajúcich registrácii firmy ak bez nich registrácia firmy v súlade s objednávkou nie je možná. 

 

b) Založenie obchodnej spoločnosti – iba dokumenty. Za podmienok stanovených zmluvou administratívne spracuje a odošle poskytovateľ Rozbehni.to objednávateľovi vzorové dokumenty potrebné pre založenie obchodnej spoločnosti vrátane poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je iuknčené dňom odoslania dokumentov objednávateľovi. 

c) Zmeny v obchodnej spoločnosti - Za podmienok stanovených zmluvou uskutoční poskytovateľ Rozbehni.to úkony smerujúce k registrácii tzv. korporátnych zmien vo firme, podľa požiadaviek objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii, vrátane spracovania dokumentov potrebných pre uskutočnenie a registráciu zmien obchodnej spoločnosti, poskytnutia súvisiacich konzultácii, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a registrácie zmien v obchodnej spoločnosti do príslušného registra (v prípade, že je na takéto obstaranie a registráciu od objednávateľa splnomocnený)Konzultačné služby nie  právnym poradenstvom. 

d)Zmeny v obchodnej spoločnosti – iba dokumentyZa podmienok stanovených zmluvou spracuje a odošle poskytovateľ objednávateľovi dokumenty potrebné k registrácii tzvkorporátnych zmien vo firme, podľa požiadaviek objednávateľa a na základe ním uvedených informácii (vrátane poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií)Konzultačné služby nie  právnym poradenstvomPoskytnutie služby je skončené dňom odoslania dokumentov objednávateľovi. 

e)Predaj obchodnej spoločnosti - Za podmienok stanovených zmluvou uskutoční poskytovateľ úkony smerujúce k prevodu obchodného podielu v  zaregistrovanej firme, vrátane zmeny sídla firmykonateľaprípadne obchodného mena firmy, a to podľa požiadaviek objednávateľa a na klade ním uvedených informáciiSúčasťou je spracovanie dokumentov potrebných pre uskutočnenie a registráciu zmien v obchodnej spoločnostiposkytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií a registrácie zmien vo firme do príslušného registra (v prípadeže je na takúto registráciu od objednávateľa splnomocnený)Konzultačné služby nie  právnym poradenstvomSúčasťou služby môže byť aj sprostredkovanie predaja firmyPoskytnutie služby je skončené dňom registrácie zmien vo firme na príslušnom registri alebo dňom konečného zamietnutia takejto registrácie. 

f)Ďalšie službyktoré poskytovateľ poskytuje  uvedené na webovom portáli www.rozbehni.to (založeniezrušenie alebo pozastavenie živnostizmeny v živnostizaloženie občianskeho združeniazaloženie s.r.o, a podobne). 

 

 

 

Článok X 

Ceny 

 

10.1Ceny za služby sú stanovené aktuálnym cenníkom uvedeným na webovom portáli www.rozbehni.to v čase objednania služby a sú považované za zmluvné ceny. 

10.2 Ceny za služby založenie obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodnej spoločnosti a predaj obchodnej spoločnosti zahŕňajú súdny poplatok pri elektronickom podaní a účtuje sa k nim daň z pridanej hodnoty. Hotové výdavky (s výnimkou uvedeného súdneho poplatku) znáša objednávateľ. Poskytovateľ Rozbehni.to sa môže rozhodnúť, že do ceny služieb zahrnie aj niektoré hotové výdavky – o tejto skutočnosti bude objednávateľa informovať e – mailom, telefonicky alebo na webovom portáli. 

10.3 Pri zložitejších obchodných spoločnostiach (napr. s potrebou znaleckých posudkov, nepeňažnými vkladmi, zahraničnými konateľmi, úradných a iných prekladov, s osobitnými predmetmi podnikania atd.), sa cena určuje poskytovateľom individuálne - prípadne poskytovateľ Rozbehni.to odporučí objednávateľovi obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory s požiadavkou o poskytnutie právnej rady. 

10.4 Ceny za poskytované služby sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Poskytovateľ môže poskytnúť aj individuálne dojednanú zľavu. Ceny za tzv. Iné zmeny, ktoré sú uvedené na webovom portáli sa dohodnú s objednávateľom individuálne. 

10.5Ceny za predaj obchodnej spoločnosti zahŕňajú iba prevod spoločnosti, zmenu konateľa a zmenu sídla, vrátane súdneho poplatku a provízie za sprostredkovanie (v prípade, že sa aplikuje). Iné zmeny vykonávané súčasne s prevodom obchodnej spoločnosti (napr. nové živnosti a pod.) sú spoplatnené extra, podľa cien platných pre Zmeny v obchodnej spoločnosti. 

10.6 V prípade, ak objednávateľ požiada poskytovateľa o obstaranie (alebo sprostredkovanie) právnych služieb (ak to zákon umožňuje), poskytovateľ vystaví faktúru za obstaranie alebo sprostredkovanie právnych služieb vo výške zhodnej s cenou za poskytnuté právne služby alebo právne služby objednávateľovi re-fakturuje. 

10.7 Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník služieb uverejnením nových cien na webovom portáli www.rozbehni.to. Nový cenník sa nevzťahuje na služby, ktoré už boli objednané. 

 

 

Článok XI 

Platobné podmienky 

 

11.1 Cena za službu sa uhrádza vopred na základe faktúry, ktorú poskytovateľ vystaví po objednaní služby zo strany objednávateľa (Správne a/alebo súdne poplatky sa rovnako uhrádzajú vopred.). Objednávateľ je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti. 

11.2 Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa Rozbehni.to. 

11.3 Po úhrade predfaktúry vystaví poskytovateľ riadnu faktúru. Poskytovateľ je povinný vystaviť riadnu faktúru. Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. 

11.4 Poskytovateľ nie je DPH. 

11.5 Pri poskytnutí služby prostredníctvom tretej osoby môže byť faktúra vystavená priamo touto treťou osobou. 

11.6 Objednávateľ uhrádza faktúru bankovým prevodom, alebo prostredníctvom platobnej brány priamo na portály www.rozbehni.to. 

 

Článok VII 

Komunikácia 

 

12.1 Objednávateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom telefónneho čísla, e-mailovej adresy, alebo poštovej adresy, ktoré poskytne poskytovateľovi. V prípade, že dôjde k zmene týchto údajov, je objednávateľ povinný oznámiť ich poskytovateľovi Rozbehni.to. Do momentu oznámenia uvedenej zmeny je pre komunikáciu platný pôvodný údaj. 

12.2 Informácia alebo listina doručovaná e-mailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj objednávateľ sú z tohto dôvodu povinní si denne kontrolovať obsah svojho e-mailového konta. 

12.3 Poskytovateľ Rozbehni.to bude zasielať všetky dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf). Na tento účel sú obe strany povinné zabezpečiť, aby ich e-mailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať, otvárať a čítať súbory vvyžšie spomínaných formátoch. 

 

Článok 13 

Osobné údaje 

 

13.1 Poskytovateľ Rozbehni.to, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu s objednávateľom za účelom objednávky a poskytnutia služby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

13.2 Poskytovateľ Rozbehni.to spracúva osobné údaje objednávateľa, spoločníkov, členov príslušných orgánov a iných osôb, poskytnutých objednávateľom prostredníkom webového portálu v rozsahu nevyhnutnom k poskytnutiu služby, ktorý zodpovedá zákonným požiadavkám podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov k poskytnutiu služby. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi Rozbehni.to správne a aktuálne osobné údaje, spolu s písomným súhlasom dotknutých osôb, ktorých osobné údaje objednávateľ poskytuje poskytovateľovi za účelom poskytnutia služby v súlade s § 78 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania účelu spracovávania. 

13.3  Ak si objednávateľ objedná virtuálnu adresu svojho firemného sídla, údaje v rozsahu nevyhnutnom na fakturačné účely sa poskytnú aj prenajímateľovi sídla spoločnosti. Poskytovanie sa vykonáva aj voči sprostredkovateľom v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, dodávateľovi IT služieb, poskytovateľovi virtuálneho servera v členskom štáte EÚ, a zmluvnému partnerovi vykonávajúcemu funkciu pobočky v mieste odlišnom od sídla poskytovateľa. Poskytovateľ zároveň využíva služby OneDrive v súlade s rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti v rámci štítu na ochranu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní (profilovanie sa nevykonáva). 

13.4 Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu a poskytnutiu služby. Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu alebo ak súhlas vyžaduje zákon. Udelenie súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

13.5 V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania, oprávnená uplatniť si právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť osobných údajov v súlade s podmienkami stanovenými uvedenými právnymi predpismi. Právo namietať a právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania sa vo vzťahu k poskytovaným službám neuplatňuje. Dotknutá osoba má zároveň právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR (alebo zákonom o ochrane osobných údajov). 

13.6 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré mu boli zverené prostredníctvom webového portálu alebo inak. Poskytovateľ je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s poskytnutím služieb, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich povinností pri poskytovaní služby. 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. 

14.2 Vzhľadom na osobitnú úpravu v týchto všeobecných obchodných podmienok, ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sa nepoužijú. 

14.3 Objednávateľ (alebo návštevník) webového portálu zakliknutím príslušného poľa s názvom Všeobecné obchodné podmienky potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí v plnom znení. 

14.4 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP. 

14.5 Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovom portáli.  

 

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.